Strona główna > Statut

STATUT
FUNDACJI „ROSA VITA”

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Rosa Vita”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Elżbietę Katarzynę Gardeła zwaną dalej Fundatorem.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Wolbrom.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
§ 6
Nadzór nad fundacją pełni Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
Cele i zasady działania Fundacji.
§ 7
Celem Fundacji jest:
– Pomoc chorym oraz niepełnosprawnym i ich rodzinom, zwłaszcza chorym na schorzenia
nowotworowe,
– Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
– Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób chorych i
niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi,
– Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym międzynarodowym, kształtowanie
różnorodnych form współpracy i wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych i starszych,
– Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza wśród osób chorych i
niepełnosprawnych,
– Działanie na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zwłaszcza osób chorych i
niepełnosprawnych
– Prowadzenie działalności na rzecz rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych
– Prowadzenie działalności na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie
pozyskiwania środków na diagnostykę, leczenie, rehabilitację.
– Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
– Rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami związanymi z badaniami
naukowymi i leczeniem.
– Działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
– Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
– Działalność na rzecz rozwoju nauki, przedsiębiorczości, innowacji, edukacji i nowych
technologii w szczególności w ochronie zdrowia
– Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
gospodarczego, naukowego i społecznego w tym przede wszystkim w zakresie ochrony
zdrowia
– Prowadzenie badań naukowych oraz projektów badawczych służących rozwojowi i
innowacyjności w szczególności ochrony zdrowia
– Prowadzenie oraz wspieranie działalności edukacyjnej i naukowej, również edukacji osób
chorych i niepełnosprawnych,
– Wspieranie i popularyzacja przedsiębiorczości i innowacyjności,
– Inicjowanie i wspieranie współprac badawczo-rozwojowej pomiędzy ośrodkami
naukowymi, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami wspierającymi ochronę zdrowia,
– Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w ochronie praw i wolności człowieka, w
ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
– Wspieranie budowania społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
wspierania rozwoju postaw obywatelskich i prospołecznych, wolontariatu i pomocy
społecznej,
– Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
– Promocja i organizacja wolontariatu,
– Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
– Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
– Pomoc Polonii i Polakom za granicą,
– Wspieranie różnorakich form współpracy i edukacji rozwojowej,
– Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych,
– Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji wpływających na
poprawę jakości życia, zdrowia i rozwój społeczno-gospodarczy,
– Inicjowanie debaty publicznej nad współczesnymi problemami społecznymi i zdrowia
publicznego oraz problemami osób niepełnosprawnych
– Rozwijanie platform komunikacji społecznej i mediów w szczególności mediów
elektronicznych,
– Wspieranie rozwoju edukacji dzieci i młodzieży, zwłaszcza młodzieży niepełnosprawnej
przy wykorzystaniu nowych Technologii,
– Wspieranie i promowanie wszechstronnego Rozwoju intelektualnego i kulturowego w
społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie zagrożonych
lub wykluczonych.
§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– Organizowanie, wspieranie i prowadzenie kursów, wykładów, seminariów, sympozjów,
konferencji, pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych,
– Organizację i wspieranie imprez i wycieczek krajoznawczo-rekreacyjnych zwłaszcza dla
osób chorych, starszych lub niepełnosprawnych i ich rodzin,
– Organizowanie, prowadzenie i wspomaganie projektów badawczych i edukacyjnych;
– Prowadzenie działalności wydawniczej,
– Prowadzenie badań naukowych, działalność edukacyjną i upowszechnieniową
– Współpracę z władzami publicznymi, organizacjami społecznymi i biznesem, oraz mediami.
– Prowadzenie działalności o charakterze doradczym i eksperckim,
– Tworzenie centrów przedsiębiorczości, badawczo rozwojowych w dziedzinie zdrowia
centrum itp.
– Wsparcie organizacyjne, rzeczowe, finansowe i doradcze na rzecz organizacji i podmiotów
prowadzących działalność badawczo-rozwojową i realizujących innowacyjne
przedsięwzięcia,
– Doradzanie organizacjom oraz podmiotom w zakresie pozyskiwania finansowania i
zarządzania przedsięwzięciami o charakterze innowacyjnym,
– Stymulowanie i tworzenie powiązań pomiędzy różnymi sektorami (tj. władzami
publicznymi, instytucjami naukowymi, biznesem itp.) umożliwiających realizację i wdrożenie
projektów innowacyjnych przynoszących korzyści społeczno-gospodarcze i zdrowotne.
– Współpracę z osobami i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi
podobną działalność,
– Rzecznictwo interesów grup wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną
– Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i zdrowotnego w tym działalność informacyjną na
rzecz rodzin osób chorych oraz pomoc w zakupie lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego.
– Dofinansowanie zakupu leków i aparatury rehabilitacyjnej dla chorych i niepełnosprawnych.
– Organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin chorych i niepełnosprawnych w zakresie
domowej opieki nad chorym lub niepełnosprawnym.
– Finansowanie lub dofinansowywanie badań naukowych.
– Ustanawianie i finansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla lekarzy i personelu
medycznego podejmującego specjalistyczne dokształcanie w zakresie leczenia i rehabilitacji
chorych lub niepełnosprawnych.
– Finansowanie rozpowszechniania literatury specjalistycznej.
– Finansowanie sympozjów, seminariów i innych form popularyzacji osiągnięć nauki
przeznaczonych dla rodzin osób dotkniętych chorobą, oraz dla personelu medycznego
niosącego pomoc chorym lub niepełnosprawnym.
– Organizowanie akcji charytatywnych.
– Promocję profilaktyki zdrowotnej.
– Pomoc społeczną i działalność charytatywną, na rzecz chorych lub niepełnosprawnych i ich
rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.
– Działania w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności działania fizjoterapeutyczne i
pomoc psychologiczna na rzecz chorych lub niepełnosprawnych i ich rodzin.
– Aktywizację zawodową chorych i niepełnosprawnych dorosłych i ich rodzin.
– Promowanie wolontariatu i pracy społecznej prowadzonej na rzecz chorych lub
niepełnosprawnych i ich rodzin.
– Pozyskiwanie środków z funduszy publicznych; krajowych i europejskich i
międzynarodowych wspierających działania statutowe.
§ 9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4.000 (cztery tysiące) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
§ 12
1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze Fundacji.
§ 13
Władzą fundacji jest Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji.
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatora na
trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem
kadencji.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi Roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu
mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w
akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją.
§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 19
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji.
§ 20
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§ 21
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.
—————–
Wolbrom 27.10.2013